ZooNotes   
More Website Templates @ Templates.com!

 

ZooNotes is peer-reviewed, open access, electronic journal in which scientific articles and reports are quickly published by Bulgarian researchers or papers of foreign authors concerning the Bulgarian fauna. The papers are in the fields of taxonomy, faunistics, zoogeography and animal ecology (for example: new species to the faunas of particular areas/countries, newly registered localities of rare and threatened species and others). The papers are published in English, or in Bulgarian language with an extensive and informative Abstract in English. The journal is fee-free for the contributing authors. Bibliographies, monographs, check-lists and catalogs could also be published after approval of the Editorial board as Supplements.

Peer-review process

Submitted manuscripts are reviewed by two independant peer reviewers, unless they are either out of scope or below threshold for the journal.

We ask all authors to provide the contact details (including e-mail addresses) of at least two potential reviewers of their manuscript. These should be experts in their field of study, who will be able to provide an objective assessment of the manuscript. Members of the Editorial Board of the journal can be nominated.

The manuscript revision goes by using “track-changes” and as “insert comments” in the Word document. Also reviewer comments and statements can be written on a separate document or directly in the e-mail to the Editor-in-Chief.

Our goal is to provide a publication process that is objective, efficient, quick and pleasant. Please help us by taking the following steps:

1. If you are asked to review a manuscript, please respond quickly. This will shorten the process.

2. Please do your best to say "Yes." If you do, please make sure to meet the deadline of a maximum of two weeks.

3. If you are not able to do the review, do not have the time to provide an in-depth review, or do not think you can meet the deadline, then please say "No" right away and suggest one or more alternate potential reviewers.

These are simple steps, but they will greatly help reduce delay and will enhance knowledge on the Bulgarian nature, and support science!

.

Contacts: e-mail: diliangeorgiev@abv.bg Shortcut  address: www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg


ZooNotes е eлектронно списание, в което се отпечатват бързо научни статии и съобщения от български автори или отнасящи се за фауната на България. Статиите са в областта на таксономията, фаунистиката, зоогеографията и екологията на животните, например: таксономични бележки, информация за типови екземпляри, нови видове за фауната на дадена страна, нови находища на редки или с консервационна значимост видове и др. Статиите се отпечатват на английски език или на български (с достатъчно информативен Abstract на английски). В списанието се публикуват научни статии без такса за авторите. Библиографии, монографии, сборници, чек-листове и каталози могат да бъдат отпечатани и като Supplements.

Рецензионен процес

Изпратените ръкописи се рецензират от двама независими рецензенти, като единият може да не е тесен специалист в дадената област.

Рецензирането става директно в документа съдържащ ръкописа с използване на “track-changes” и като вмъкнат коментар, “insert comments” в Word файла. Също, становища и коментари на рецензента могад да бъдат написани в отделен файл или директно в и-мейла до главния редактор.

Молим авторите да предоставят контакти (вкючително e-mail адрес) най-малко на двама потенциални рецензенти. Те трябва да са специалисти в областта и да могад да предоставят обективна оценка на ръкописа. Членовете на редакционната колегия също могат да бъдат номинирани за такива.

Нашата цел е да предоставим пуликационен процес, който да е обективен, ефективен, бърз и приятен. Можете да помогнете това да стане като следвате следните стъпки:

1. Ако сте помолен да рецензирате статия, моля отговорете бързо. Това ще съкрати значително процеса.

2. Дайте най-доброто от себесе си да кажете „Да”. Ако това е така, моля спазете срока от максимум две седмици за рецензия.

3. Ако нямате възможност да рецензирате ръкописа или да спазите срока, тогава отговорете с „Не”. По възможност предложете други потенциални рецензенти.

Тези прости стъпки ще улеснят процеса на публикуване значително и ще подпомогнат българската наука и опознаването на нашата природа!Контакти:
e-mail:
diliangeorgiev@abv.bg  Кратък адрес : www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg